2012 m. vasario 23 d., ketvirtadienis

Vyturio diena


Vieversio diena tai mūsų darželio vardadienis, gimtadienis. Juda, kruta visa darželio bendruomenė. Vaikučių laukia daug staigmenų.

Vasario 24 d – Vieversio diena. Vieversėlis – vienas iš pirmųjų paukščių, pavasarį sugrįžtančių į Lietuvą iš šiltųjų kraštų. Jis laikomas pavasario pranašu. Vieversėlis vadinamas ir lietuvių artojų draugu bei nuolatiniu palydovu.

Senoliai manė, kad jei vieversėlis parskrenda anksčiau nei vasario 24 d., dar ilgokai bus šalta. Jei vieversėlis parskrenda vėliau nei vasario 24 d., pavasaris bus ankstyvas. Manyta, kad pavasarį ant sparnų parneša paukščiai. Jeigu grįžta vėliau, jo giesmelė nelinksma - ,,Čyru vyru, pavasaris, bet dar neišėjo pašalas“. Tą dieną namiškiai ragindavo vaikučius -,,bėkit apie pirkių du roz, tadu galulaukėn ir tekini namo – visus metus būsta graici, kap vyturiukai...“.

Merginos dar ir veidelius tris kartus sniegu prausdavo, kad išsaugotų veido skaistumą. Su šia diena susiję keletas prietarų. Merginoms šią dieną buvo draudžiama šukuotis plaukus, neva vištos vasarą iškapstys daržus. Buvo nepatariama šią dieną sijoti miltų – bijota, kad pasėlius užpuls amaras. Iki šios dienos reikėdavo suverpti visas vilnas. Merginos buvo gėdijamos: „skubėkit verpt, nespėsit – atlėks vieversys, susisuks iš vilnų sau lizdelį“.

Tikėta, kad, jei nori būti labai greitas, reikia šią dieną du kartus apibėgti aplink trobą, nubėgti į kaimo galą ir atgal. Tuomet būsi greitas kaip vieversys.

Atėjus krikščionybei su šia švente sutapatinta Šv. Motiejaus diena. Rašoma, kad Šv. Motiejus buvo apaštalas, paskirtas į Judo Iskarijoto vietą. Į Dvylikos apaštalų misiją jis pašauktas įsitraukti gerokai vėliau, po Jėzaus nukryžiavimo. Rašoma, kad šv. Motiejus krikštijo pagonis, turėjo sugebėjimų gydyti žmones.

Belieka tikėtis, kad vieversėlis sugrįš ir parneš žinią, kad pavasaris jau ne už kalnų.

Skaitykite daugiau: http://www.grynas.lt/gamta/vieversio-diena-jei-parskris-veliau-nei-vasario-24-d-greit-pavasaris.
Šaltinis: www.grynas.lt

SMULKIOJI TAUTOSAKA

Čir vir vir, pavasaris
Nieks manęs nelesina-
Aš pats, aš pats, aš pats!

***

Čia čirena vyturėliai,
Čyru vyru čyruonėliai
Čia ir čia, Čia ir čia,
Kur Šalčia ir Apačia. ( A. Matutis)


L. Gutauskas
Vieversėli Ruduotasai
Neša vėjas debesėlį
Pilką ryto vyturėlį.
Supk, supk, vieversėlį –
Sidabrinį skambalėlį.Č. Jančarskis

PAVASARIO SKAMBUTIS

Nulėpausis ir pliušinis triušiukas ėjo lauko keliuku. Šiltas pavasario vėjas danguje ginė debesis.
Staiga meškiukas sustojo.
- Ar girdi, triušiuk?- pašnibždom paklausė jis.
- Ką? – nustebo triušiukas.
- Kaip ten, aukštai, skambutis skamba. Tarsi ant debesies pakabintas...
Draugai valandėlę klausėsi, o paskui triušiukas sušnibždėjo:
- Kaip gražiai skamba! Jis tikriausiai sidabrinis arba auksinis. Kad tik nenukristų.
Vos tik triušiukas taip pasakė, skambėti ėmė vis garsiau ir arčiau. Ir tuo pat metu draugai pastebėjo pilką kamuoliuką, kuris greitai krito iš dangaus.
- Skambutis krinta! – išsigando meškiukas.
Pilkas kamuolėlis, gražiai skambėdamas, krito ir nukrito į želmenis už keleto žingsnių nuo draugų.
- Oi, turbūt skambutis sudužo!.. – nusiminė draugai. Jie tyliai nuėjo prie tos vietos, kur nukrito kamuoliukas. Bet ten pamatė paukščiuką ir labai nustebo.
- Kas tu esi? – paklausė meškiukas.
- Aš esu vyturėlis – pavasario skambalėlis.
- Tai tu nesi nei sidabrinis, nei auksinis! – nusistebėjo triušiukas.
- Ne, kukliai atsakė paukščiukas,- esu paprastas, pilkas vyturėlis.Jurgis Baltrušaitis

Vyturėlis

Veikiai ryto liepsnos kūrės,
Jau dangus – lyg žydros burės…
Linksma minti tyrų smėlį –
Sveikas, dievo vyturėli!

Vos iš žydrio tu pragydai,
Mano troškį girdai, gydai –
Žemės alkis lyg ir niekis,
Tad sruvenk, giesmele, liekis!

Daug kas vilčiai neatkurto…
Berk stebuklą savo burto
Į bėdulį kurčiaširdį –
Jis tik savo skurdą girdi…

Suok ir žadink žemės dieną,
Ir prikelsi aliai vieną –
Sek, kas kniumba, sparną langų,
Ir jis styptelės į dangų!

Janina Degutytė

Vyturys

Spinduliai per lauką bėga
Ir sutirpdo baltą sniegą.
Žiemkentėli, pabudai?
Ant pečių šalti ledai.

Žiemkentėlis ledą kala,
O rankelės žalios šąla.
- Vyturėli, negaliu.
Eikš, paskambink varpeliu.

Vyturėlis nuskambėjo,
Piktas ledas subyrėjo.
- Vyturėli, ačiū tau,
Aš saulelę jau matau.

Uždainavo žiemkentėlis,
Petelius žalius iškėlęs.
Saulė šildo ugnele,
Vyturėlis – giesmele.

Zita Gaižauskaitė

Vyturėlis

Devynbalsi vyturėli,
Kas tave anksti prikėlė?
-Krintant rasą išgirdau,
Išgirdau ir pabudau.

Čyru vyru, čyru vyru,
Rūkas sklaidosi virš girių.
Per kalnelį saulė ritas.
- Ei saulute,labas rytas.


Amelija Vyšniauskienė

Vieversėlis

Pilkas vieversėlis,
Pilkas grumstas...
Šaltas vandenėlis,
Nors ir drumstas -
Bet tegu gaivina
Jis krūtinę.
Tarsi vyturio daina -
Gimtinę.


Vyturėliai

Čyru – vyru! Labas rytas
Dirvoj jau grumstai juodi!
Šaltis piktas išvarytas,
Jei giesmelę šią girdi!

Čyru – vyru! Dirvos plačios!
Kelkit, buskit iš miegų!
Nes namučiuos aš ne svečias!
Žadinu visus! Smagu!
Verkit langus ir duris
Jau parskrido vyturys!

Vyturėlis

Devynbalsi vyturėli,
Kas tave anksti prikėlė?
-Krintant rasą išgirdau,
Išgirdau ir pabudau.

Čyru vyru, čyru vyru,
Rūkas sklaidosi virš girių.
Per kalnelį saulė ritas.
- Ei saulute,labas rytas.

Maironis

Pavasario saulė

Pavasario saulė prašvito meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai vieversiai,
Čirena, sparneliais plasnoja.

Išaušo! Išaušo vėjelis laukų
Bučiuoja, gaivina krūtinę;
Pabiro pasklido žiedai ant laukų –
Vainikų eilė pirmutinė.

Taip giedra ir linksma. Tiek šviečia vilties.
Vien meilę norėtum dainuoti.
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies,
Su meile saldžiai pabučiuoti.


Vincas Mykolaitis – Putinas

Vyturys

Vos tik saulės spindulys
Nutirpdino šaltą sniegą,
Štai parskridęs vyturys
Kelia čiulbesiu mums jėgą.

Nuo pat ryto vos prašvito,
Jis per dieną vis tą vieną
Skelbsiu linksmą mums naujieną –
Čir vir vir pavasaris.

Paprasta ta jo daina,
Kas pavasarį girdėta, -
Bet kaskart tik ji viena
Guodžia širdį sužavėtą.

Vos atšilo ir pakilo
Tik saulutė. Mes sukrutę
Laukiam suskambant dainutę –
Čir vir vir pavasaris.

Ir išgirdę ją anksti,
Žiedus ir gėles sapnuojam, -
Ir linksmumo apimti,
Mes su vyturiu dainuojam:

Būk sveikas, meilės laikas,
Tu mums duotas pumpuruotas,
Giedrink mūs jaunystės puotas
Čir vir vir pavasaris.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą